Zaključci s 1. sjednice odgojiteljskog vijeća u pedagoškoj godini 2018./2019.

Zaključci sa 1. sjednice Odgojiteljskog vijeća u pedagoškoj godini 2018./2019.  Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 26. rujna 2018. godine u 16:30 sati

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća
  2. Razmatranje Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2018./2019.
  3. Razmatranje godišnjeg plana ni programa rada za pedagošku godinu 2018./2019.
  4. Različito

Zaključci po točkama dnevnog reda

1.Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća

Zapisnik s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

2. Razmatranje Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2018./2019.

Odgojiteljsko vijeće složilo se sa svim stavkama Kurikuluma koji se jednoglasno usvaja.

3. Razmatranje godišnjeg plana ni programa rada za pedagošku godinu 2018./2019.

Godišnji plan i programa rada jednoglasno se prihvaća i upućuje Upravnom vijeću na usvajanje.

4.Različito

Odgojiteljsko vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content