Upisi u pedagošku godinu 2019/2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/19-05/05

URBROJ: 2162/01-03-19-5

U Pakracu, 02. svibnja 2019. godine

Na temelju članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2162-01-15-1  te Izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac KLASA: 601/02/18-05/05, URBROJ:2162/01-03-18-7 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, objavljuje    

JAVNU OBJAVU UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU

2019./2020.

Rok za podnošenje zahtjeva za upis je 06. svibnja 2019. godine do 31. svibnja 2019. godine u prostorijama matičnog vrtića, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.
Zahtjev za upis djece  podnose roditelji djece od navršenih godinu dana do polaska u školu.

Djeca  se upisuju  u vrtić  i  jaslice  uz  primjenu prava prednosti temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN( 10/97,107/07 i 94/13), Odluci Gradskog vijeća Grada Pakraca a u skladu sa Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac.

Zahtjev za upis može se preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića Maslačak, na web stranici Vrtića www.dvmp.hr .

            Uz  zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena. Zahtjev mora sadržavati potpise oba roditelja osim u posebnim slučajevima.

Potvrdu  o  obavljenom  liječničkom  pregledu,  roditelj  je  obvezan  predati  odgojiteljici  u skupinu prvoga dana korištenja programa. Rezultati upisa biti će objavljeni najkasnije u roku  od 30 dana od završetka upisa.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev sa potpunom dokumentacijom dostavlja se neposredno ili poštom na adresu:
Dječji vrtić Maslačak, Matice hrvatske 13/b, 34550 Pakrac.
Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 034/313-416 svakog radnog dana u vremenu od 8.00-15.00 sati.

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća

 Silvija Ljevaković

Skip to content