Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/20-02/04

URBROJ: 2162/01-01-20-1

U Pakracu, 23. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19) i članka 57. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac donosi

PROCEDURU UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK PAKRAC

Članak 1.

Ovom Procedurom propisuje se način upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac ( u daljnjem tekstu: Vrtić).

Nekretnine u vlasništvu Vrtića namijenjene su za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, skrbi o djeci predškolske dobi te ostalih zadaća utvrđenih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu vrtića temelji se na  načelima zakonitosti, ekonomičnosti i svrsishodnosti.

Svi zaposlenici i ovlaštena tijela dužni su se istom koristiti i raspolagati pažnjom dobrog gospodara.

Članak 2.

Upravljanje i raspolaganje nekretninama u nadležnosti je ravnatelja, Upravnog vijeća te Osnivača vrtića.

Vrtić ne može bez suglasnosti osnivača steći i opteretiti nekretninu ili drugu imovinu u iznosu većem od 10.000,00 kuna.

Vrtić ne može bez suglasnosti osnivača otuđiti nekretninu ili drugu imovinu bez obzira na njezinu vrijednost.

Vrtić ne može dati u zakup objekte i prostore vrtića ili mijenjati namjenu objekta bez suglasnosti osnivača.

Članak 3.

Upravno vijeće vrtića na temelju suglasnosti Osnivača  donosi odluku o određenom načinu raspolaganja nekretnina.

PRODAJA NEKRETNINA

Članak 4.

Prodaja nekretnina u vlasništvu vrtića provodi se putem javnog natječaja na temelju Odluke koju donosi Upravno vijeće uz suglasnost Osnivača.

Natječaj obvezno sadrži: oznaku i površinu nekretnine, početnu cijenu, ako je utvrđeno plaćanje jamčevine,  iznos i način plaćanja jamčevine koji iznosi najmanje 10% utvrđene početne cijene, sadržaj ponude, način, rok i mjesto predaje ponude, rok i način plaćanja kupoprodajne cijene, rok zaključenja ugovora, pravo nadležnog tijela da bez posebnog obrazloženja ne izabere niti jednu ponudu, obvezu najpovoljnijeg ponuditelja da pored kupoprodajne cijene plati i troškove procjene nekretnine te objave natječaja, pravo prodavatelja na raskid ugovora i zadržavanje uplaćene jamčevine, u  slučaju da kupac ne izvrši svoju obvezu plaćanja cijene u roku od 90 dana, potrebnu dokumentaciju te ostale dodatne informcije i uvjete.

Rok za dostavu ponuda ne može biti kraći od 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 5.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici vrtića te javnom glasilu.

Za provedbu postupka natječaja sastavlja se povjerenstvo za provedbu postupka natječaja koje se sastoji od tri člana.

Povjerenstvo imenuje Upravno vijeće vrtića.

Članak 6.

Po isteku roka za dostavu ponuda, Povjerenstvo otvara pristigle ponude te sastavlja zapisnik o svome radu.

Na temelju zapisnika povjerenstva, ravnatelj predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta utvrđenih u natječajnom postupku sadrži najviši iznos ponuđene cijene.

Članak 7.

Natječaj se smatra valjanim ako pristigne i jedna ponuda koja sadrži svu potrebnu dokumentaciju te ispunjava uvjete natječaja.

Ako dva ili više ponuditelja ponude isti iznos cijene uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, natječaj će se ponoviti.

Ukoliko na objavljeni natječaj ne pristigne niti jedna ponuda ili ako ponuditelji ponude iznos cijene niži od utvrđenog, Upravno vijeće može donijeti Odluku o sniženju početne cijene.

Članak 8.

Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena, iznos jamčevine vraća se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od dostavljene ponude, isti gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 9.

Ako Kupac ne plati utvrđenu cijenu u roku od 90 dana od dana zaključenja ugovora, vrtić može raskinuti ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu.

Članak 10.

Odredbe u svezi provođenja postupka natječaja na odgovarajući način primjenjuju se i na ostale postupke raspolaganja nekretninama.

Članak 11.

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja.

Članak 12.

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici vrtića.

  Ravnateljica

Višnja Klobučar

Skip to content