Pravilnik o korištenju GPS sustava

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/21-02/02

URBROJ:2162/01-03-21-1

U Pakracu, 31. kolovoza 2021. godine

Na temelju odredbi Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, Upravno vijeće na svojoj 44. sjednici održanoj dana 31. kolovoza 2021. godine donosi

PRAVILNIK

O KORIŠTENJU GPS SUSTAVA U DJEČJEM VRTIĆU MASLAČAK PAKRAC

Članak 1.

Pravilnikom o korištenju GPS sustava (u daljnjem tekstu: Pravilnik) određuje se svrha i opseg podataka koji se prikupljaju GPS sustavom, način i vrijeme njihova čuvanja te uporaba podataka prikupljenih GPS sustavom.

Članak 2.

GPS sustav koristi isključivo u svrhu zaštite osoba koje upravljaju ili koriste službeno vozilo, zaštite imovine te organizacije rada.

Osnovna svrha korištenja GPS sustava je smanjenje rizika i izloženosti zaposlenika, povećenja njihove sigurnosti, zaštita imovine od provala kraća, oštećenja, uništenja, neovlaštenog korištenja, unapređenja organizacije rada te ekonomičnog korištenja službenog vozila.

Članak 3.

Pristup podacima prikupljenim sustavom GPS dopušten je samo ravnatelju ili osobi koju on ovlasti temeljem pisane odluke.

Podaci prikupljeni putem GPS sustava mogu se koristiti isključivo u svrhu navedenu u članku 2. ovog Pravilnika.

Obrada podataka putem GPS sustava ne smije biti u suprotnosti ni prevladavati nad interesima ispitanika.

Članak 4.

Podaci prikupljeni korištenjem GPS sustava pohranjuju se i čuvaju najduže trideset dana od dana nastanka, a nakon isteka navedenog trajno se brišu.

Iznimno, u opravdanim slučajevima podaci se mogu čuvati i duže od roka utvrđenog stavkom 1. ovog članka, posebice u slučajevimna neovlaštenog korištenja vozila ili ako su dokaz u sudskom, upravnom ili sličnom postupku.

Podaci kojima se dokazuje povreda svrhe pohranit će se čuvanje na godinu dana od dana pohrane podataka na optički disk (CD, DVD ili slično) i čuvati sve dok postoji potreba.

Članak 5.

Podaci prikupljeni putem GPS sustava moraju biti zaštićeni od pristupa neovlaštenim osobama.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Predsjednik Upravnog vijeća

Marijo Seleši

Ovaj Pravilnik objavljen je dana 01. rujna 2021. godine i stupa na snagu 09. rujna 2021. godine.

Ravnateljica

Višnja Klobučar

Skip to content