Poziv za 9. sjednicu Upravnog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-02/18-05/07

URBROJ: 2162/01-03-18-1

Pakrac, 6. srpnja 2018. godine

P   O   Z   I   V

Temeljem članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/1 URBROJ 2162-01-14-03-2 sazivam 9. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u ponedjeljak 9. srpnja 2018. godine s početkom u 15,10 sati u prostorijama matičnog vrtića.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Upravnog vijeća
  2. Objava natječaja za radno mjesto pedagog-pripravnik
  3. Različito

Molim da se odazovete pozivu u zakazano vrijeme.

Predsjednik Upravnog vijeća

Skip to content