Poziv za 23. sjednicu Upravnog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA:601-02/19-05/08

URBROJ: 2162/01-03-19-1

Pakrac, 23. rujna 2019. godine

P   O   Z   I   V

Na temelju članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 601-02/18-02/06, URBROJ: 2162/01-03-18-1 i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-03-14-2 sazivam 23. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u četvrtak 26. rujna 2019. godine u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 15:10 sati.

 Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 21. i 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2019./2020.
  3. Donošenje Odluke o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2019./2020.
  4. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  5. Prijedlog za sufinanciranje usluge predškolskog odgoja jednom djetetu
  6. Pitanja i prijedlozi

Molim da se odazovete pozivu u zakazano vrijeme.

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                          Marijo Seleši

Skip to content