Poziv za 13. sjednicu Upravnog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-02/18-05/11

URBROJ: 2162/01-03-18-1

Pakrac, 18. listopada 2018. godine

P   O   Z   I   V

Temeljem članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-03-14-2 sazivam 13. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u četvrtak 25. listopada 2018. godine s početkom u 15,10 sati u prostorijama matičnog vrtića.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća održane 27. rujna 2018. godine
  2. Usvajanje Prijedloga financijskog plana za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu
  3. Donošenje odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme
  4. Donošenje Pravilnika o korištenju sustava video nadzora u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac
  5. Različito

Molim da se odazovete pozivu u zakazano vrijeme.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Marijo Seleši

Skip to content