poziv za 12. sjednicu Upravnog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-02/18-05/10

URBROJ: 2162/01-03-18-1

Pakrac, 24. rujna 2018. godine

P   O   Z   I   V

Temeljem članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-03-14-2 sazivam 12. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u četvrtak 27. rujna 2018. godine s početkom u 15,10 sati u prostorijama matičnog vrtića.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća
  2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2018./2019.
  3. Usvajanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2018./2019.
  4. Donošenje odluke o izboru radnika za radno mjesto pomoćna kuharica/spremačica
  5. Donošenje odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj- pripravnik
  6. Objava natječaja za prijem radnika na radno mjesto odgojiteljice na određeno vrijeme
  7. Različito

Molim da se odazovete pozivu u zakazano vrijeme.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                           Marijo Seleši

 

Skip to content