Poziv za 1. sjednicu Upravnog vijeća

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/21-05/12

URBROJ: 2162/01-01-21-1

U Pakracu, 14. listopada 2021. godine

P   O   Z   I   V

Na temelju članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ: 2162-01-03-14-2 i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, KLASA: 601-02/18-02/06, URBROJ: 2162/01-03-18-1 sazivam 1. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u ponedjeljak 18. listopada 2021. godine u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 15,15 sati

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Izvješće o izboru članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac i verifikacija mandata izabranih članova
  2. Izbor predsjednika Upravnog vijeća
  3. Izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća
  4. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća
  5. Usvajanje Zapisnika s sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  6. Različito

                      Ravnateljica

                       Višnja Klobučar

Skip to content