Poziv za 7. sjednicu Upravnog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-02/18-05/05

URBROJ: 2162/01-03-18-1

Pakrac, 27. travnja 2018. godine

P   O   Z   I   V

                      Temeljem članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/1 URBROJ 2162-01-14-03-2 sazivam 7. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u četvrtak 03. svibnja 2018. godine s početkom u 15,15 sati u prostorijama matičnog vrtića.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red

  1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Upravnog vijeća
  2. Plan upisa za pedagošku godinu 2018./2019.
  3. Javna objava upisa za pedagošku godinu 2018./2019.
  4. Izmjene i dopune Pravilnika o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac
  5. Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka upisa
  6. Različito

Molim da se odazovete pozivu u zakazano vrijeme.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Marijo Seleši

Skip to content