Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu D.V. Maslačak

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-02/18-05/05

URBROJ: 2162/01-03-18-7

Pakrac,03. svibnja 2018.godine

 

Na temelju članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac i Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika Usluga Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca, Upravno vijeće na svojoj 7. sjednici održanoj 03. svibnja 2018. godine donijelo je:

O D L U K U

 o izmjenama Pravilnika o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac

Članak 1.

                  U Pravilniku o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac, KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2162-01-15-1, od 15.04.2015. godine članak 4. mijenja se i glasi:

Ukoliko se sva prijavljena djeca ne mogu upisati primjenjivat će se odredbe Odluke osnivača kojom se propisuje redoslijed prvenstva.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

          „Zahtjev za upis djece u program Vrtića podnosi se na propisanom obrascu zahtjeva koji se može preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac ili web stranici Vrtića.

Uz zahtjev se obvezno prilažu:

 1. Preslika rodnog lista/ izvatka iz matice rođenih za dijete
 2. Preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenja o prebivalištu
 3. Presliku iskaznice imunizacije
 4. Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu roditelji su obvezni predati odgojiteljici prvog dana dolaska u skupinu.

Druga dokumentacija koja se prilaže ukoliko je podnositelj zahtjeva posjeduje:

 1. pravomoćna presuda o razvodu braka
 2. za djecu samohranih roditelja- presliku rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih, smrtni list drugog roditelja, potvrdu o nestanku drugog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb ili drugi dokument kojim se dokazuje da je dijete samohranog roditelja
 3. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata- rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
 4. za dijete s teškoćama u razvoju- mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po posebnim propisima iz područja socijalne skrbi ili drugi odgovarajući medicinski i drugi dokument kojim se dokazuje postojanje teškoće u razvoju djeteta
 5. Za djecu s posebnim potrebama u rastu i razvoju roditelji su dužni priložiti preslike medicinske dokumentacije
 6. za djecu u udomiteljskim obiteljima- presliku rješenja ili potvrdu da se dijete nalazi u udomiteljskoj obitelji
 7. za djecu zaposlenih roditelja- potvrdu poslodavca ili drugi dokument kojim se dokazuje da je roditelj u radnom odnosu
 8. za dijete iz obitelji s troje ili više djece- preslike rodnih listova sve djece u obitelji
 9. za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama- preporuka Centra za socijalnu skrb

Cijena vrtića određuje se temeljem Odluke osnivača.

Zahtjevi za upis moraju sadržavati sve potrebne priloge, u protivnom neće biti uzeti na razmatranje.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

             „Postupak upisa djece provodi povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće na vrijeme od godinu dana.„

Članak 4.

             Ostale odredbe Pravilnika ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

             Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Predsjednik upravnog vijeća

         Marijo Seleši

              Odluka o izmjenama Pravilnika o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac objavljena je 03. svibnja 2018. godine, a stupila je na snagu 11.svibnja 2018. godine.

  Ravnateljica

Višnja Klobučar

 

Skip to content