Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC
KLASA: 601-02/18-03/10

UR.BROJ:2162/01-01-18-1

Pakrac, 25.05.2018. godine

Temeljem članka 37. Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka, ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac dana 25. svibnja 2018. godine, donosi

 

O D L U K U
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.

Jasmina Jokić, zaposlena na radnom mjestu tajnice Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u  Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac.

Članak 2.

  1. Službenik za zaštitu podataka obavlja zadaće propisane člankom 39. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i to:
(a)  informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;

 

(b)  praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;

 

(c)  pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.;

 

(d) suradnja s nadzornim tijelom;

 

(e)  djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.
  1. Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

Članak 3.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.
Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Članak 4.

Voditelj obrade obvezuje se objaviti kontaktne podatke službenika za zaštitu podatka te ih priopćiti  Agenciji za zaštitu podataka.

Članak 5.

Službeni kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka podaci učinit će se javno dostupnim na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
– e-mail adresa: info@dvmp.hr
– telefonski broj: 034313416
– fax: 034412542

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

 

 

 

  Ravnateljica

Višnja Klobučar

Dostaviti:
1. Jasmina Jokić
2. Dosje radnice
3. Oglasna ploča
4. web stranica

5. U spis

 

Skip to content