Odluka o dopuni procedure stvaranja ugovornih obveza

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/20-02/01

URBROJ: 2162/01-01-20-2

U Pakracu, 23. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) , članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19) i članka 57. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac donosi

ODLUKU O DOPUNI PROCEDURE

STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA U DJEČJEM VRTIĆU

MASLAČAK PAKRAC

Članak 1.

                                          U Proceduri stvaranja ugovornih obveza u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac, KLASA: 601-02/20-02/01, URBROJ: 2162/01-01-20-1 od 09. siječnja 2020. godine u članku 7. dodaje se stavak 5 koji glasi:

„Primjerak sklopljenih ugovora obvezno se dostavlja administrativno-računovodstvenom radniku na znanje zbog praćenja, analize odnosno kontrole izvršenja istoga.“

Članak 2.

                                          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

       Ravnateljica

Višnja Klobučar

Skip to content