Natječaj za odgojitelje, 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme, u sklopu provedbe projekta ” Maslačak ispunjava želje”

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 112-01/18-01/14

URBROJ: 2162/01-03-18-1

U Pakracu, 04. prosinca 2018. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu  politiku KLASA: 910-01/18-06/11, URBROJ: 519-05-2-2-2/5-18-107 od 31. listopada 2018. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP.02.2.2.08.0045, projekt „Maslačak ispunjava želje“, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 601-02/18-05/12, URBROJ: 2162/01-01-18-5 od 04. prosinca 2018. godine, Dječji vrtić Maslačak Pakrac raspisuje

NATJEČAJ

za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj/ica,

– 2 izvršitelja/ice, na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta; „ Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, UP: 02.2.2.08.0045- Maslačak ispunjava želje“ do provedbe Projekta

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati propisani su člankom 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i člankom 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97);

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni su priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi/ traženoj razini obrazovanja
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • dokaz o radnom stažu- elektronički zapis o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu- preslika domovnice ili osobne iskaznice
  • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN (10/97, 107/07, 94/13)

Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

Potvrde iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju pribavit će Vrtić po službenoj dužnosti, a nakon obavljenog izbora kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužne su u prijavi pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta  dostaviti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji su dostupni na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN 157/13, 152/14 i 39/18) dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić Maslačak Pakrac kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe postupka natječaja u skladu sa zakonskim propisima.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u omotnici s naznakom „ za natječaj- odgojitelj“ neposredno ili poštom  na adresu: Dječji vrtić Maslačak Pakrac, Matice hrvatske 13/b, 34550 Pakrac.

Predsjednik Upravnog vijeća

Marijo Seleši

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 05. prosinca 2018. godine.

Ravnateljica

           Višnja Klobučar

Skip to content