Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 112-01/19-02/01

URBROJ: 2162/01-03-19-1

U Pakracu, 17. siječnja 2019. godine

            Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 94/13), članka 40. i 41. Zakona o Ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 54. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 601-02/19-05/01, URBROJ: 2162/01-03-19-3 od 17. siječnja 2019. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni su priložiti:

  • vlastoručno potpisan životopis s opisom dosadašnjeg rada
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi/ traženoj razini obrazovanja
  • dokaz o radnom stažu- elektronički zapis o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu- preslika domovnice ili osobne iskaznice
  • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN (10/97, 107/07, 94/13)

Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

Potvrde iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju pribaviti će Vrtić po službenoj dužnosti, a nakon obavljenog izbora.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužne su u prijavi pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta  dostaviti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji su dostupni na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Urednom prijavom smatra se pravovremena  prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić Maslačak Pakrac kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe postupka natječaja u skladu sa zakonskim propisima.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u omotnici s naznakom „ za natječaj- ravnatelj“ neposredno ili poštom  na adresu: Dječji vrtić Maslačak Pakrac, Matice hrvatske 13/b, 34550 Pakrac.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac,  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te javnom glasilu (Glasu Slavonije) dana 21. siječnja 2019. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća

Marijo Seleši

Skip to content