Natječaj odgojitelj na neodređeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ice, 02.09.-10.09.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 112-01/21-02/04

URBROJ: 2162/01-03-21-1

U Pakracu, 31. kolovoza 2021.  godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 601-02/21-05/09, URBROJ: 2162/01-01-21-4 od 31. kolovoza 2021. godine, Dječji vrtić Maslačak Pakrac raspisuje

NATJEČAJ

za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj

na neodređeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ice

 

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati propisani su člankom 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i člankom 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97); VŠS/VSS odgojitelj, utvrđena zdravstvena sposobnost,položen stručni ispit

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni su priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi/ traženoj razini obrazovanja
  • dokaz o radnom stažu- elektronički zapis o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • dokaz o položenom stručnom ispitu (ukoliko je kandidat položio stručni ispit)
  • dokaz o državljanstvu- preslika domovnice ili osobne iskaznice
  • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN (10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

Potvrde iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 94/13 i 98/19)  pribavit će Vrtić po službenoj dužnosti, a nakon obavljenog izbora kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) dužne su u prijavi pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta  dostaviti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) koji su dostupni na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić Maslačak Pakrac kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe postupka natječaja u skladu sa zakonskim propisima.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u omotnici s naznakom „za natječaj- odgojitelj na neodređeno“ neposredno ili poštom  na adresu: Dječji vrtić Maslačak Pakrac, Matice hrvatske 13/b, 34550 Pakrac.

Predsjednik Upravnog vijeća

         Marijo Seleši

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 02. rujna 2021. godine.

 

   Ravnateljica

               Višnja Klobučar

Skip to content