Javni poziv za upis djece za pedagošku godinu 2022./2023., rok za predaju zahtjeva: 12.05.2022.-27.05.2022.

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/22-05/05

URBROJ: 2162/01-03-22-7

U Pakracu, 09. svibnja 2022. godine

 

Na temelju članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2162-01-15-1  te Izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac KLASA: 601-02/18-05/05, URBROJ:2162/01-03-18-7 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA UPIS

DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU

2022./2023.

Rok za podnošenje zahtjeva za upis je 12. svibnja 2022. godine do 27. svibnja 2022. godine.

Programi za koje se mogu podnijeti zahtjevi za upis su redovni desetsatni program te program igraonice u sklopu provedbe projekta „Sretno djetinjstvo u Maslačku“ UP.02.2.2.16.0128.

Zahtjev za upis djece u redovni desetsatni program podnose roditelji djece od navršenih godinu dana do polaska u školu, a za program igraonice roditelji djece od navršenih tri godine života koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prava prednosti temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), Odluke Gradskog vijeća Grada Pakraca, a u skladu sa Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac.

Zahtjev za upis u navedene programe može se preuzeti na web stranici Vrtića www.dvmp.hr ili u prostorijama vrtića na adresi Dječji vrtić Maslačak Pakrac, Matice hrvatske 13/b, Pakrac.

Uz ispunjeni zahtjev za upis obvezno se prilažu:

  1. preslika rodnog lista/ izvatka iz matice rođenih za dijete
  2. preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenja o prebivalištu
  3. presliku iskaznice imunizacije
  4. potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu predškolskog djeteta te posebna dokumentacija navedena u zahtjevu za upis ukoliko roditelj istu posjeduje.

Izvješće o rezultatima upisa bit će objavljeni najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za predaju zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Rješenjem o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana dostave istoga, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjevi za upis s potrebnom dokumentacijom predaju se elektroničkim putem na e-mail adresu vrtića info@dvmp.hr ili na adresu Dječji vrtić Maslačak Pakrac, Matice hrvatske 13/b, 34550 Pakrac.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 034/313-416 svakog radnog dana u vremenu od 8.00-12.00 sati.

                                                                                            

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

    Tomislav Novinc, mag. prim.educ.

Zahtjev za upis REDOVNI PROGRAM

Zahtjev za upis PROGRAM IGRAONICE

Skip to content