Javni poziv za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2023./2024.

javni poziv za upis djece

Zahtjev za upis

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 034-02/23-01/23

URBROJ: 2177-9-3-3-23-1

U Pakracu, 25. travnja 2023. godine

Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka  6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac, KLASA: 601-02/22-02/06, URBROJ: 2162/01-03-22-1 od 24. studenog 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS

DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU

2023./2024.

Rok za podnošenje zahtjeva za upis u redovni desetsatni program Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac  je od 02. svibnja 2023. godine do 17. svibnja 2023. godine.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prava prednosti temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca, KLASA: 601-01/18-01/1, URBROJ: 2162-01/01-18-1 i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga Dječjeg vrtića Maslačak Pakracu cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca, KLASA: 601-02/22-01/10, URBROJ: 2177-9-30/01-22-02, a u skladu sa Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac.

U redovni program jasličke dobi može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši godinu dana života, dok se u vrtićki program može upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši tri godine života.

Zahtjev za upis u redovni program Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac ( u daljnjem tekstu: Zahtjev)  s potrebnom dokumentacijom podnosi se na propisanom obrascu osobno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Maslačak Pakrac, Matice hrvatske 13/b, Pakrac u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA ZA UPIS“  ili putem e-maila na adresu: info@dvmp.hr.

Uz zahtjev za upis obvezno se prilaže:

 • preslika rodnog lista djeteta/ izvatka iz matice rođenih
 • preslike osobnih iskaznica roditelja/uvjerenja o prebivalištu/boravištu

te dodatna dokumentacija ukoliko je podnositelj zahtjeva posjeduje, a odnosi se na:

 • presliku medicinske dokumentacije u slučaju posebnih zdravstvenih potreba djeteta ili teškoća u razvoju,
 • presliku pravomoćne presude o razvodu braka,
 • dokaz kojim se utvrđuje da roditelj samostalno ostvaruje skrb nad djetetom.

KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI

Ukoliko Vrtić ne može primiti svu prijavljenu djecu primjenjivat će se postupak bodovanja prema sljedećim kriterijima:

RED PRVENSTVA BROJ BODOVA
Prebivalište/boravište na području Grada Pakraca za svakog roditelja 10
Dijete roditelja invalida Domovinskog rata 10
Dijete iz obitelji s troje ili više djece  3
Dijete zaposlenih roditeljaza svakog roditelja 10
Dijete samohranog roditelja 20
Dijete jednoroditeljske obitelji 20
Dijete osobe s invaliditetom upisane u Hrvatski registar osoba  s invaliditetom  5
Dijete koje je ostvarilo socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima  10
Dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu 2
Dijete roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade 2

Podnositelji zahtjeva koji mogu ostvariti prednost prilikom upisa po određenom kriteriju dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju kojom se dokazuje prednost:

 1. Prebivalište/boravište na području Grada Pakraca:
 • uvjerenja o prebivalištu/boravištu
 • preslika osobne iskaznice roditelja
 1. Dijete roditelja invalida Domovinskog rata:
 • Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
 1. Dijete iz obitelji s troje ili više djece:
 • Preslika rodnih listova/izvatka iz matice rođenih sve djece u obitelji
 1. Dijete zaposlenih roditelja:
 • Elektronički zapis HZMO,
 • Potvrda poslodavca ili
 • Ugovor o radu
 1. Dijete samohranog roditelja:
 • Smrtni list za preminulog roditelja,
 • Potvrda o nestanku drugog roditelja,
 • Rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju,
 • Rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju

roditeljske skrbi drugog roditelja,

 • Rodni list djeteta/izvatka, iz matice rođenih ili
 • Pravomoćna presuda
 1. Dijete jednoroditeljske obitelji:
 • Smrtni list za preminulog roditelja,
 • Potvrda o nestanku drugog roditelja,
 • Rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju,
 • Rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju

roditeljske skrbi drugog roditelja,

 • Rodni list djeteta/izvadak iz matice rođenih,
 • Pravomoćna presuda ili
 • Drugi dokaz kojim se potvrđuje da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
 1. Dijete osobe s invaliditetom upisane u Hrvatski registar osoba s invaliditetom:
 • Rješenje o statusu oosbe s invaliditetom ili
 • Potvrda o upisu Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 1. Dijete koje je ostvarilo socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima:
 • Rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u udomiteljsku obitelj
 1. Dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu:
 • Rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu
 1. Dijete roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade:
 • Rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na prednost temeljem više kategorija dužan je dostaviti svu propisanu dokumentaciju za svaku pojedinu kategoriju kako bi ostvario navedeno pravo. U slučajevima kada podnositelj zahtjeva ne dostavi potrebnu dokumentaciju prilikom podnošenja zahtjeva isti ne može ostvariti pravo prednosti po pojedinoj kategoriji.

Po isteku roka za predaju dokumentacije roditelji će dobiti termin za inicijalni razgovor sa stručnim povjerenstvom Vrtića koji se provodi uz nazočnost djeteta.

U slučaju neopravdanog nedolaska smatra se da je podnositelj zahtjeva odustao od upisa u Vrtić.

Nepotpune i nepravovremene prijave za upis neće se razmatrati.

Rješenje o upisu bit će objavljeno na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva. Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obaviještavati o rezultatima upisa. Svim podnositeljima zahtjeva bit će dodijeljena šifra pod kojom će se voditi njihov zahtjev za upis.

Presliku iskaznice imunizacije i potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa roditelj je dužan dostaviti najkasnije na dan polaska djeteta u skupinu.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni rješenjem o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave rješenja podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac pisanim putem, neposredno ili poštom preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Podnošenjem zahtjeva za upis u redovni program Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac podnositelji su suglasni da Dječji vrtić Maslačak Pakrac kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe postupka upisa u skladu sa zakonskim propisima.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 034/313-416 svakog radnog dana u vremenu od 8.00-14.00 sati.                                                      

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

    Tomislav Novinc, mag. prim.educ.

Skip to content