Javna objava upisa djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2020./2021. (18.svibnja-29. svibnja 2020.)

KLASA: 601-02/20-05/05

URBROJ: 2162/01-03-20-6

U Pakracu, 15. svibnja 2020. godine

Na temelju članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2162-01-15-1  te Izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac KLASA: 601/02/18-05/05, URBROJ:2162/01-03-18-7 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, objavljuje

JAVNU OBJAVU UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU

2020./2021.

Rok za podnošenje zahtjeva za upis je 18. svibnja 2020. godine do 29. svibnja 2020. Zahtjev za upis djece podnose roditelji djece od navršenih godinu dana do polaska u

školu. Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prava prednosti temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), Odluke Gradskog vijeća Grada Pakraca, a u skladu sa Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac.

Zahtjev za upis može se preuzeti na web stranici Vrtića www.dvmp.hr ili samo iznimno u prostorijama tajništva vrtića.

Uz ispunjeni zahtjev za upis obvezno se prilažu:

  1. preslika rodnog lista/ izvatka iz matice rođenih za dijete
  2. preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenja o prebivalištu

            NAPOMENA

Roditelji djece koja budu upisana u Dječji vrtić Maslačak Pakrac dužni su dostaviti

 presliku iskaznice imunizacije te potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu najkasnije

prvog dana pohađanja programa, u suprotnom dijete neće moći biti primljeno u skupinu.

Rezultati upisa biti će objavljeni najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za predaju zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjevi za upis sa potrebnom dokumentacijom predaju se elektroničkim putem na e-mail adresu vrtića info@dvmp.hr ili poštom na adresu Dječji vrtić Maslačak Pakrac, Matice hrvatske 13/b, 34550 Pakrac.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 034/313-416 svakog radnog dana u vremenu od 8.00-12.00 sati.                                                                                        

Predsjednik Upravnog vijeća

                    Marijo Seleši

Zahtjev za upis

Skip to content