8. sjednica Upravnog vijeća, poziv

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/22-05/06

URBROJ: 2162/01-03-22-1

U Pakracu, 20. svibnja 2022. godine

P   O   Z   I   V

Na temelju članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ: 2162-01-03-14-2 i članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, KLASA: 601-02/21-02/03, URBROJ: 2162/01-03-21-1 sazivam 8. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u utorak 24. svibnja 2022. godine u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 15,15 sati

  1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  2. Donošenje Odluke o žalbi radnice na upozorenje na obveze iz radnog odnosa
  3. Različito

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

    Tomislav Novinc, mag. prim.educ.

Skip to content