2. sjednica Upravnog vijeća, poziv

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/21-05/13

URBROJ: 2162/01-01-21-1

U Pakracu, 24. prosinca 2021. godine

P   O   Z   I   V

Na temelju članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ: 2162-01-03-14-2 i članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, KLASA: 601-02/21-02/03, URBROJ: 2162/01-03-21-1 sazivam 2. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u utorak 28. prosinca 2021. godine u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 15,15 sati

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  2. Donošenje Odluke o usvajanju rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2021. godinu
  3. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2022. godinu s projekcijama plana za 2023. i 2024. godinu
  4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2022. godinu
  5. Donošenje Odluke o usvajanju Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  6. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o načinu, mjerilima i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2021./2022.
  8. Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

    Tomislav Novinc, mag. prim.educ.

Skip to content