Zaključci sa 7. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci sa 7. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 03. svibnja 2018. godine u 15:15 sati

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Upravnog vijeća
  2. Plan upisa za pedagošku godinu 2018./2019.
  3. Javna objava upisa za pedagošku godinu 2018./2019.
  4. Izmjene i dopune Pravilnika o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac
  5. Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka upisa
  6. Različito

Zaključci po točkama dnevnog reda

1.Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

2. Plan upisa za pedagošku godinu 2018./2019.

Utvrđuje se Plan upisa za pedagošku godinu 2018./2019. sa slobodnim mjestima za matični te područne vrtiće.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o Planu upisa za pedagošku godinu 2018./2019

3. Javna objava upisa za pedagošku godinu 2018./2019.

Upisi u Dječji vrtić Maslačak Pakrac započinju 08. svibnja 2018. i trajat će do 31. svibnja 2018. godine.

Javna objava upisa oglasit će se na mrežnim stranicama Grada Pakraca, mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Maslačak te oglasnim pločama matičnog i svih područnih vrtića.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o javnoj objavi upisa za pedagošku godinu 2018./2019.

4. Izmjene i dopune Pravilnika o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac

Učinjene su izmjene u dijelu dokumentacije koju podnositelji zahtjeva trebaju priložiti prilikom predaje zahtjeva te je provedeno usklađenje Pravilnika s pravima prednosti koja se primjenjuju ukoliko se pojavi veći broj zahtjeva za upis nego što je kapacitet ustanove.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac

5.Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka upisa

Upravno vijeće  jednoglasno je donijelo Odluku o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka upisa

6.Različito

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

 

Skip to content