Zaključci sa 6. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC
Matice hrvatske 13/b, Pakrac
Email: maslacak.pakrac@gmail.com
KLASA:601-02/18-02/04
URBROJ:2162-01/03-18-2

Zaključci sa 6. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 14. ožujka 2018. godine u 15:15 sati

 

Predloženi dnevni red sjednice:
1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Upravnog vijeća od 22. veljače 2018. godine
2. Izmjene i dopune Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
3. Pitanja i prijedlozi
Upravno vijeće jednoglasno usvaja predloženi dnevni red.

Zaključci po točkama dnevnog reda

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Upravnog vijeća od 22. veljače 2018. godine
Zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

2. Izmjene i dopune Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
Zbog uvođenja novih radnih mjesta u sistematizaciji radnih mjesta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac potrebno je prilagoditi Pravilnik o radu. Temeljem navedenog Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

3. Pitanja i prijedlozi
Temeljem upita članova Upravnog vijeća o broju djece u dežurstvu, utvrđeno je kako postoji potreba roditelja za istim.

Sjednica zaključena u 15:40 sati.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content