Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

            Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, dalje u tekstu: Zakon) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac na svojoj 15. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. godine donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovim Pravilnikom, u svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave, uređuje se postupak, pravila i uvjeti nabave robe, usluga i radova za potrebe Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kn za robu i usluge, odnosno do 500.000,00 kn za radove (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava).

            Procijenjena vrijednost nabave iz stavka 1. ovog  članka obuhvaća vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost.

Članak 2.

            U provedbi postupaka nabave robe, radova i usluga osim ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona.

Članak 3.

            Prilikom provođenja postupaka iz ovog Pravilnika, Dječji vrtić Maslačak Pakrac je obvezan u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije, kao i primjenu drugih važećih zakonskih i podzakonskih akata ovisno o pojedinom predmetu nabave.

Dječji vrtić Maslačak Pakrac dužan je kao Naručitelj u odnosu na sve gospodarske subjekte pridržavati se načela slobode kretanja roba, slobode poslovnog nastana i pružanja usluga te načela koja iz istoga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, jednakog tretmana, zabrane diskriminacije, uzajamnog priznavanja, razmjernosti i transparentnosti.

Članak 4.

O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

II. IMENOVANJE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 70.000,00 KUNA

Članak 5.

Odgovorna osoba naručitelja donosi Odluku o imenovanju povjerenstva za pripremu i provedbu svih postupaka jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kuna za nabavu roba, usluga, odnosno radova.

Povjerenstvo za provedbu postupka mora imati najmanje tri (3) člana.

Zadaće povjerenstva su pripremiti i provesti postupak jednostavne nabave te dati prijedlog o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja prema kriteriju najniže cijene ili ekonomski najpovoljnije ponude, ovisno o vrsti predmeta nabave. 

Članak 6.

Članovi povjerenstva ne moraju biti zaposlenici naručitelja, ako su znanja i vještine koje te osobe posjeduju od utjecaja za pripremu i provedbu pojedinog postupka jednostavne nabave.

Članak 7.

Odluka o imenovanju povjerenstva sadrži: naziv predmeta nabave, podatke o osobama koje se imenuju u povjerenstvo, procijenjenu vrijednost nabave, a može sadržavati i podatke o gospodarskim subjektima kojima će se uputiti poziv za dostavu ponude te ostale bitne podatke.

III. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJE JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST MANJA OD 70.000, 00 KUNA

Članak 8.

            Nabavu robe, usluga i radova procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kn naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice ili sklapanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru.

Članak 9.

            Narudžbenica iz prethodnog članka obavezno sadrži podatke o naručitelju, podatke o isporučitelju/izvođaču, redni broj narudžbenice, naziv robe/usluge/radova uz specifikaciju jedinica mjere, količine, jediničnih cijena i ukupne cijene, podatke o roku i mjestu isporuke/izvođenja, načinu i roku plaćanja, potpis i pečat odgovorne osobe naručitelja, datum ispostavljanja narudžbenice.

Članak 10.

            Ugovor iz članka 8. ovog Pravilnika obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama, predmet ugovora, podatke o roku i mjestu isporuke/izvođenja, načinu i roku plaćanja, ostalim pravima i obvezama ugovornih strana potpis i pečat ugovornih strana, mjesto i datum sklapanja ugovora te ostale bitne sastojke sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

IV. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 70.000,00 KUNA A MANJA OD 100.000,00 KUNA

Članak 11.

            Nabavu radova, robe i usluga procijenjene vrijednosti veće ili jednake od 70.000,00 kn, a manje od 100.000,00 kn naručitelj provodi slanjem poziva na dostavu ponuda najmanje dva (2) gospodarska subjekta po vlastitom izboru.

Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, povratnica) i mora sadržavati sve potrebne podatke koji gospodarskom subjektu omogućuju izradu ponude.

Rok za dostavu ponuda ne može biti kraći od tri (3)  niti duži od deset (10) dana od dana upućivanja poziva.

Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.

            Iznimno, u slučaju žurnosti, zbog tehničkih ili drugih opravdanih razloga, ukoliko na tržištu u trenutku provedbe nabave nema gospodarskih subjekata koji mogu isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove koji su predmet nabave te ukoliko na upućeni ili objavljeni poziv ne pristigne niti jedna ponuda, naručitelj može iz razloga svrsishodnosti i ekonomičnosti zatražiti dostavu ponuda od manjeg broja gospodarskih subjekata nego je to propisano stavkom 1. ovog članka.

V. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 100.000,00 KUNA A MANJA OD 200.000,00 KUNA ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO 500.000,00 KUNA ZA RADOVE

Članak 12.

Kod postupaka jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 100.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, za nabavu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kuna za radove, naručitelj šalje poziv za dostavu ponuda na adrese najmanje tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru.

Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom povratnica) i mora sadržavati sve potrebne podatke koji gospodarskom subjektu omogućuju izradu ponude.

Rok za dostavu ponuda ne može biti kraći od tri (3)dana niti duži od deset (10) dana od dana upućivanja poziva.

Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.

Iznimno, u slučaju žurnosti, zbog tehničkih ili drugih opravdanih razloga, ukoliko na tržištu u trenutku provedbe nabave nema gospodarskih subjekata koji mogu isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove koji su predmet nabave, ukoliko na upućeni ili objavljeni poziv ne pristigne niti jedna ponuda, u situacijama kada je to potrebno zbog obavljanja radova ili usluga na dovršetku započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina, naručitelj može iz razloga svrsishodnosti i ekonomičnosti zatražiti dostavu ponuda od manjeg broja gospodarskih subjekata nego je to propisano stavkom 1. ovog članka.

Članak 13.

            Naručitelj može istodobno sa slanjem poziva, predmetni poziv objaviti na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Članak 14.

            Ponude dostavljene na temelju objavljenog poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju poziva za dostavu ponuda upućenog gospodarskim subjektima po vlastitom izboru.

VI. ROKOVI

Članak 15.

            Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje tri (3) dana od dana dostave poziva za ponudu.

            Prilikom određivanja roka potrebno je uzeti u obzir vrijeme potrebno za izradu ponude u odnosu na složenost robe, usluga, odnosno radova koji su predmet nabave.

Iznimno, rok za dostavu ponuda može biti i kraći od 3 (tri) dana kada se radi o žurnosti ili u ostalim iznimnim situacijama.

VII. OTVARANJE PREGLED I OCJENA PONUDA

Članak 16.

            Otvaranje ponuda nije javno.

Članak 17.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda povjerenstvo provodi postupak otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda, o čemu se sastavlja zapisnik.

            U zapisnik se unose osnovni podaci o postupku; nazivu gospodarskih subjekata kojima je poslan Poziv na dostavu ponuda; broj zaprimljenih ponuda; naziv ponuditelja; cijene ponuda; rangiranje ponuda; prijedlog za sklapanje ugovora, uz obrazloženje te ostali bitni podaci potrebni za odabir najpovoljnije ponude.

VIII. KRITERIJ ZA ODABIR

Članak 18.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene, mogu se koristiti i drugi kriteriji, kao što je kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, rok isporuke i/ili izvršenja te je u zapisniku potrebno obrazložiti izabranu ponudu.

IX. ODABIR I PONIŠTENJE POSTUPKA

Članak 19.

Na temelju rezultata pregleda i ocjene pristiglih ponuda, donosi se Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

             Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba usluga i radova čija je procijenjena vrijednost manja od 100.000,00 kuna donosi ravnatelj.

            Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 100.000, 00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna odnosno do 500.000,00 kuna za radove donosi Upravno vijeće uz naknadnu suglasnost osnivača.

Članak 20.

            Dječji vrtić Maslačak Pakrac zadržava pravo poništiti jednostavnu nabavu, prije ili nakon roka za dostavu ponuda, bez posebnog pisanog obrazloženja, o čemu se donosi posebna Odluka.

Članak 21.

            Dječji vrtić Maslačak Pakrac vodi registar koji sadržava ugovore sklopljene temeljem ovog Pravilnika te evidenciju izdanih narudžbenica.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od osam (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o postupku provedbe tzv. „bagatelne nabave“ , KLASA: 601-02/14-01/94 , URBROJ: 2162/01-03-14-1 od 31. prosinca 2014. godine.                                                                                

KLASA: 601-02/18-02/08

URBROJ: 2162/01-03-18-1

U Pakracu, 21. prosinca 2018. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

          Marijo Seleši

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac dana 24. prosinca 2018. godine i stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

 Ravnateljica

Višnja Klobučar

Skip to content