Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Dječjem vrtiću Maslačak pakrac

Na temelju članka 20. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN  46/22) te članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac na 9. sjednici održanoj dana 23. lipnja 2022. godine donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU

UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

 U DJEČJEM VRTIĆ U MASLAČAK PAKRAC

 OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se:

 • postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac (u daljnjem tekstu: Vrtić),
 • imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe koji će zaprimati prijave o nepravilnostima i voditi postupak u vezi s nepravilnostima,
 • postupak/mjere zaštite prijavitelja nepravilnosti te čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja.

 

Članak 2.

(1) Nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

(2) Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju.

(3) Povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane ravnatelja radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti.

(4) Prijavljena osoba je tijelo javne vlasti, fizička ili pravna osoba koja je u prijavi ili pri javnom razotkrivanju nepravilnosti navedena kao odgovorna za počinjenje nepravilnosti ili s njom povezana osoba.

 

Članak 3.

(1) Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, smatraju se neutralnima te obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 

IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA

 

Članak 4.

(1) U skladu s člankom 20. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ravnatelj je dužan imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika na temelju prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća ili na temelju prijedloga 20% radnika zaposlenih u Vrtiću ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik nisu ustanovljeni.

(2) Ako ne postoji prijedlog iz stavka 1. ovog članka, ravnatelj će samostalno imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika.

(3) Ravnatelj imenuje povjerljivu osobu i zamjenika uz njihovu pisanu suglasnost.

(4) Povjerljiva osoba i zamjenik ne moraju biti zaposleni u Vrtiću.

(5) Povjerljivu osobu i njezina zamjenika ravnatelj će razriješiti bez odgađanja na temelju prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća, odnosno na temelju prijedloga najmanje 20% radnika zaposlenih u Vrtiću.

(6) Postupak za imenovanje nove povjerljive osobe i njezina zamjenika pokreće se najkasnije u roku od 30 dana od njihova razrješenja.

(7) Do donošenja nove odluke o imenovanju povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim u slučaju da okolnosti upućuju na potrebu imenovanja treće osobe koja će privremeno obavljati poslove povjerljive osobe.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovog članka ravnatelj će samostalnom odlukom imenovati privremenu osobu koja će obavljati poslove povjerljive osobe.

Članak 5.

(1) U postupku imenovanja ravnatelj će pisanim putem zatražiti očitovanje radničkog vijeća, odnosno sindikalnog povjerenika o prijedlogu povjerljive osobe i njena zamjenika.

(2) Rok za davanje prijedloga iz stavka 1. ovog članka ne smije biti kraći od 15 dana.

(3) Ako nakon isteka roka nije dostavljen pisani prijedlog radničkog vijeća, odnosno sindikalnog povjerenika, ravnatelj će povjerljivu osobu i njezinog zamjenika imenovati samostalno.

(4) Ako u Vrtiću ne postoji radničko vijeće ili sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća, povjerljivu osobu i njezinog zamjenika uz njihovu pisanu suglasnost imenuje ravnatelj na prijedlog najmanje 20% radnika Vrtića.

(5) Rok za davanje prijedloga iz stavka 4. ovog članka ne može biti kraći od 15 dana od dana objave obavijesti o potrebi imenovanja povjerljive osobe i njezinog zamjenika na oglasnoj ploči Vrtića.

(6) Ako je osobe predložilo 20% ili više radnika, poslodavac je dužan imenovati te osobe povjerljivom osobom i njenim zamjenikom.

(7) Ukoliko se ne ostvari uvjet iz stavka 6. ovog članka, povjerljivu osobu i njenog zamjenika ravnatelj će samostalno imenovati.

(8) Ukoliko više osoba dobije isti broj glasova, a zadovoljen je uvjet iz stavka 6. ovog članka, ravnatelj će samostalno odabrati između predloženih osoba s istim brojem glasova.

 

POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

 

Članak 6.

(1) Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi ili njenom zamjeniku.

(2) Pisana prijava nepravilnosti mora sadržavati:

 • podatke o prijavitelju nepravilnosti,
 • naziv poslodavca,
 • podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi,
 • opis nepravilnosti,
 • datum podnošenja prijave i
 • potpis prijavitelja nepravilnosti.

(3) Prijava se podnosi u pisanom obliku osobnom dostavom, poštom ili elektroničkom poštom, a može se izjaviti i usmenim putem na zapisnik.

(4) Ako se prijava podnosi u pisanom obliku osobnom dostavom ili poštom, potrebno je prijavu staviti u kovertu, zatvoriti je i navesti podatke poslodavca i povjerljive osobe/zamjenika, uz obaveznu napomenu ”NE OTVARATI”.

(5) Ako je prijavu nepravilnosti zaprimila osoba koja nije nadležna za postupanje po prijavi, ista ju je dužna bez odgode, bez otvaranja i bez izmjena proslijediti povjerljivoj osobi uz zaštitu identiteta prijavitelja nepravilnosti i povjerljivosti podataka iz prijave.

 

Članak 7.

(1) Nakon zaprimanja prijave povjerljiva osoba ili njezin zamjenik:

 • provjerava sadrži li prijava sve nužne podatke;
 • u roku od sedam dana potvrđuje prijavitelju primitak prijave;
 • bez odgode poduzima sve radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti;
 • poduzima radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostavlja prijavitelju povratnu informaciju o prijavi, u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju – nakon proteka 7 dana od dana podnošenja prijave;
 • bez odgode prijavu o nepravilnosti prosljeđuje svim tijelima ovlaštenim za postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena u Vrtiću;
 • bez odgode pisanim putem obavještava prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave;
 • pisanim putem izvještava nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi;
 • čuva identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu;
 • pruža jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama EU nadležnima za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti.

(2) Osobe, organizacijske cjeline, odnosno tijela koja su ovlaštena postupati prema sadržaju prijave dužni su u razumnom roku, ne duljem od 30 dana od dana zaprimanja prijave, podnijeti informacije o poduzetim mjerama te roku od 15 dana od okončanja postupanja podnijeti obrazloženo izvješće o konačnom ishodu postupanja pučkom pravobranitelju i povjerljivoj osobi ako je ona poslala prijavu nepravilnosti prema tijelima ovlaštenim na postupanje.

(3) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno te ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

(4) Nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je pučki pravobranitelj.

 

Članak 8.

(1) U slučaju da prijava nepravilnosti podnesena u pisanom obliku ne sadrži podatke potrebne za postupanje, povjerljiva osoba dužna je upozoriti prijavitelja na otklanjanje nedostataka u roku od pet dana od dana potvrde primitka prijave.

(2) Ako prijavitelj ne dopuni prijavu u određenom roku povjerljiva osoba odbacit će prijavu te o tome pisano izvijestiti prijavitelja nepravilnosti.

(3) Ako se radi o nedostacima u usmenoj prijavi, povjerljiva osoba će upozoriti prijavitelja na nedostatke prilikom zaprimanja prijave.

 

Članak 9.

(1) U slučaju postojanja sukoba interesa kod povjerljive osobe, postupak će voditi njezin zamjenik.

(2) Svi sudionici postupka pokrenutog po prijavi nepravilnosti pa i oni koji su zaprimili prijavu, a nisu ovlašteni postupati po njoj, dužni su čuvati tajnima sve podatke koje saznaju u postupku.

 

ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

Članak 10.

(1) Zabranjeno je sprečavanje ili pokušaj sprečavanja prijavljivanja nepravilnosti.

(2) Zabranjeno je pokretanje zlonamjernih postupaka protiv prijavitelja nepravilnosti i povezanih osoba.

(3) Vrtić je dužan zaštititi prijavitelja od otkrivanja njegovog identiteta i od osvete protiv njega.

(4) Podaci o prijavi, prijavitelju i postupku smiju se otkriti samo ako prijavitelj na to pristane pisanim putem ili ako je to nužna i razmjerna obveza koja se nalaže pravom EU ili nacionalnim pravom u okviru istraga nacionalnih tijela ili u okviru sudskog postupka, između ostalog radi zaštite prava na obranu prijavljene osobe.

 

ZAŠTITA POVJERLJIVE OSOBE

Članak 11.

(1) Zabranjeno je pokretanje zlonamjernih postupaka protiv povjerljive osobe i njezinog zamjenika.

(2) Ravnatelj se ne smije osvećivati, pokušavati osvećivati ili prijetiti osvetom povjerljivoj osobi i njezinu zamjeniku.

(3) Pod osvetom iz stavka 2. ovog članka smatraju se postupci propisani člankom 9. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

 

ZLOUPORABA PRIJAVLJIVANJA

Članak 12.

(1) Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti, odnosno zabranjeno je prijavljivanje ili javno razotkrivanje informacija za koju prijavitelj zna da su neistinite.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan nakon objave na oglasnoj ploči Vrtića.

 

KLASA: 601-02/22-02/02

URBROJ: 2162/01-03-22-1

U Pakracu, 23. lipnja 2022. godine

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 Tomislav Novinc, mag. prim.educ.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči dana 24. lipnja 2022. godine i stupa na snagu dana 02. srpnja 2022. godine.

 

          RAVNATELJICA

         Višnja Klobučar, dipl. odgojitelj

Skip to content