Poziv za 11. sjednicu Upravnog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-02/18-05/09

URBROJ: 2162/01-03-18-1

Pakrac, 24. kolovoza 2018. godine

 

P   O   Z   I   V

Temeljem članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-03-14-2 sazivam 11. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u srijedu 29. kolovoza 2018. godine s početkom u 15,10 sati u prostorijama matičnog vrtića.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća
  2. Usvajanje Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada za pedagošku godinu 2017./2018.
  3. Objava natječaja za odgojitelja pripravnika na određeno vrijeme
  4. Objava natječaja za pomoćnu kuharicu/spremačicu na određeno vrijeme
  5. Prijedlog za sufinanciranje usluge boravka jednog djeteta na temelju Sporazuma o suradnji za pružanje socijalnih usluga djeci predškolske dobi
  6. Različito

Molim da se odazovete pozivu u zakazano vrijeme.

Predsjednik Upravnog vijeća

 

Skip to content