Poziv 30. sjednica

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/20-05/04

URBROJ: 2162/01-03-20-1

U Pakracu, 14. svibnja 2020. godine

P   O   Z   I   V

Na temelju članka 5. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 601-02/18-02/06, URBROJ: 2162/01-03-18-1 i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-03-14-2 sazivam 30. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati elektronskim putem.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka upisa za pedagošku godinu 2020./2021.
  2. 2. Donošenje Plana upisa za pedagošku godinu 2020./2021.
  3. Javna objava upisa djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2020./2021.

Molim da se glasovanje obavi putem elektroničke pošte najkasnije do 15. svibnja 2020. godine do 10,00 sati na e-mail adresu: info@dvmp.hr

 

Predsjednik Upravnog vijeća

     Marijo Seleši

Skip to content