Plan klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 035-02/20-01/01

URBROJ: 2162/01-01-20-1

U Pakracu, 02. siječnja 2020. godine

 

Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju (NN 7/09) i članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (NN 38/88 i 75/93), ravnateljica  Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac dana 02. siječnja 2020. godine donosi

Plan

klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2020. godinu

 

Članak 1.

 

Ovim Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata  utvrđuju se klasifikacijske oznake akata koji se mogu pojaviti u radu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac. Sastavni dio ovog Plana su i brojčane oznake unutarnjih ustrojstvenih jedinica  Dječjeg vrtića.

Članak 2.

Klasifikacijske oznake akata prema njihovom sadržaju i obliku utvrđuju se na sljedeći način:

003 DRUŠTVENO DOGOVARANJE                                             Broj dosjea

003-07  Komisije                                                                              01

006 DRUSTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE

            006-04 Sindikat                                                                                01

008 INFORMIRANJE

            008-01 Općenito                                                                               01

008-02 Javno informiranje                                                             01

011 DONOŠENJE I OBJAVLJIVANJE PROPISA (OPĆENITO)

            011-01 Općenito                                                                               01

011-02 Postupak donošenja propisa                                            01

011-03 Objavljivanje propisa                                                          01

011-04 Ostalo                                                                                   01

 

012 USTAVNI PROPISI I STATUTI                                                   

            012-01 Općenito                                                                               01

012-03 Statuti                                                                                   01

012-04 Ostalo                                                                                   01

021 ORGANIZACIJA I RAD SKUPŠTINA DPZ

            021-05 Gradsko vijeće                                                                      01

023 ORGANIZACIJA I RAD ORGANA UPRAVE

            023-03 Županijski ured za prosvjetu                                           01

030 ORGANIZACIJA, METODE I TEHNIKE RADA

            030-01 Općenito                                                                               01

030-02 Organizacija rada i radni postupci                                  01

030-03 Informatička djelatnost, račun. oprema, račun. Sistemi       01

030-04 Telekomunikacijska oprema                                             01

030-06 Uredska pomagala i oprema radnih prostorija             01

030-08 Ostalo                                                                                    01

034 UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

            034-01 Općenito                                                                               01

034-02 Upisi i ispisi djece

034-02 upisi djece i dokumentacija                                 01

034-02 ispisi djece i dokumentacija                                02

034-04 Izdavanje uvjerenja i potvrda (općenito)

034-04 izdavanje potvrda – djeca                                     01

034-04 izdavanje potvrda -zaposlenici                           02

034-08 Ostalo                                                                                   01

035 UREDSKO POSLOVANJE

            035-01 Općenito                                                                               01

035-02 Klasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi                    01

035-04 Evidencije i obrasci                                                             01

 

036 ARHIVIRANJE PREDMETA I AKATA

            036-01 Općenito                                                                                01

036-03 Čuvanje registraturnog gradiva                                        01

036-04  Izlučivanje arhivske građe                                                01

037 OVJERE           

            037-01 Općenito                                                                               01

037-02 Ovjere rukopisa, potpisa i prijepisa                                01

037-04 Ostalo                                                                                   01

038 PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI

            038-01 Općenito                                                                               01

038-02 Odobrenje za izradu pečata i žigova s grbom RH        01

038-03 Uporaba, čuvanje i uništenje                                           01

042 INSPEKCIJSKI NADZOR

            042-01 Općenito                                                                               01

042-01 Prosvjetna inspekcija                                                         02

042-01 Pedagoška inspekcija                                                         03

053 MOLBE I PRIJEDLOZI

            053-01 Općenito                                                                               01

110 RADNI ODNOSI RADNIKA

            110-02 Prava i obveze zaposlenika                                                01

110-03 Sudski sporovi                                                                      01

110-03 Upozorenje na obveze iz radnog podnosa                      02

112 ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, UGOVOR O DJELU I

       DOPUNSKI RAD

            112-01 Općenito                                                                               01

112-01 Natječaji i dokumentacija                                                 02

112-01 Uvjerenja po članku 25. Zakona                                      03

112-01 Otvorene zamolbe za posao                                             04

112-02 Ugovor o radu na neodređeno vrijeme                          01

112-02 Prestanak ugovora o radu na neodređeno                    02

112-03 Ugovor o radu na određeno vrijeme                               01

112-03 Prestanak ugovora o radu na određeno                         02

112-04 Ugovor o djelu                                                                     01

112-05  Ugovor o autorskom djelu                                               01

112-06 Ugovor o radu pripravnici                                               01

112-07 Ostalo                                                                                   01

 

113 RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I BOLOVANJA, OBUSTAVE RADA

113-01 Općenito                                                                               01

113-02 Radno vrijeme                                                                    01

113-02 Prekovremeni rad                                                              02

113-03 Godišnji odmori zaposlenika                                           01

113-04 Dopusti                                                                                 01

113-05 Bolovanja                                                                             01

113-07 Ostalo                                                                                   01

114 RADNI SPOROVI, RADNA DISCIPLINA, MATERIJALNA I DISCIPLINSKA

       ODGOVORNOST

            114-01 Općenito

114-02 Radni sporovi                                                                       01

114-04 Disciplinska odgovornost zaposlenika i postupak        01

            114-05 Materijalna odgovornost                                                   01

114-06 Ostalo                                                                                     01

115 ZAŠTITA NA RADU

            115-01 Općenito                                                                               01

115-04 Ozljede na radu                                                                   01

115-05 Zaštitna sredstva                                                                01

115-06 Ostalo                                                                                   01

116 INSPEKCIJA RADA

            116-01 Općenito                                                                               01

116-02 Pojedinačni predmeti                                                         01

117 RADNI STAŽ

            117-01 Općenito                                                                               01

117-04 Utvrđivanje radnog staža                                                 01

118 STRUČNA SPREMA, KVALIFIKACIJE, STRUČNA OSPOSOBLJENOST I

       PRIZNAVANJE SVOJSTVA

            118-01 Općenito                                                                               01

 

120 STJECANJE OSOBNOG DOHOTKA

120-01 Općenito                                                                               01

120-02 Utvrđivanje, raspoređivanje i raspodjela                      01

120-02 Rješenja o plaći                                                                   02

120-02 Pripravnici                                                                            03

120-08 Općenito                                                                               01

121 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA

            121-01 Općenito                                                                               01

121-05 Naknada za prijevoz na posao i s posla                           01

121-07 Regres za godišnji odmor                                                  01

121-09 Pomoć u slučaju smrti                                                        01

121-10 Jubilarne nagrade                                                                01

121-11 Otpremnina                                                                           01

121-12 Autorski honorari                                                                 01

121-13 Nagrade učenicima                                                               01

121-14 Radna odijela i druga zaštitna sredstva                           01

121-15 Ostalo ( božićnice, dar za djecu..)                                      01

130 TEČAJEVI, SAVJETOVANJA I STRUČNBA PUTOVANJA

            130-01 Općenito                                                                               01

130-02 Tečajevi                                                                                01

130-03 Savjetovanja (seminari)                                                     01

130-04 Stručna putovanja (eskurzije)                                           01

130-05 Kongresi i simpoziji                                                             01

130-06 Ostalo                                                                                      01

132 STRUČNA PRAKSA

            132-01  Općenito                                                                               01

132-02  Pojedinačni predmeti                                                         01

133 STRUČNI I PRAVOSUDNI ISPITI

            133-01 Općenito                                                                               01

133-02 Stručni ispiti                                                                        01

133-04 Ostalo                                                                                   01

214 ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

            214-01 Općenito                                                                               01

214-03 Protupožarna inspekcija zapisnici, rješenja                  01

372 POSLOVNI PROSTOR

372-01 Ugovori o najmu i zakupu poslovnog prostora             01

372-01 Ostalo                                                                                     02

400 FINANCIJSKO PLANSKI DOKUMENTI

            400-01 Općenito                                                                               01

400-02 Financijski planovi                                                             01

400-03 Predračuni                                                                            01

400-04 Periodični obračun                                                              01

400-05 Završni račun                                                                       01

400-07 Bilance                                                                                  01

400-08 Procjene                                                                               01

400-09 Ostalo                                                                                   01

401 KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE

            401-01 Općenito                                                                               01

401-02 Knjigovodstvene evidencije                                              01

401-03 Računi-narudžbe                                                                01

401-03-Računi izlazni                                                                      02

401-03 Računi ulazni                                                                       03

401-04 Kontni plan                                                                          01

401-05 Ostalo                                                                                   01

402 FINANCIRANJE

            402-01 Općenito                                                                               01

402-06 Refundacije                                                                          01

402-07 Sufinanciranje                                                                     01

402-08 Financiranje iz proračuna                                                01

402-10 Ostalo                                                                                                01

404 INVESTICIJE

404-01 Općenito                                                                               01

404-04 Investicijsko održavanje                                                   01

404-05 Ostalo                                                                                   01

406 UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE

            406-01 Općenito                                                                               01

406-03 Osnovna sredstva                                                               01

406-04 Obrtna sredstva                                                                  01

406-07 Obvezni odnosi                                                                    01

406-08 Inventure                                                                             01

406-09 Ostalo                                                                                   01

410 POREZI

            410-01 Općenito                                                                              01

411 DOPRINOSI

            411-01 Općenito                                                                               01

412 TAKSE

            412-01 Općenito                                                                               01

420 REGRESI, PREMIJE I KOMPENZACIJE

            420-01 Općenito                                                                               01

420-02 Regresi                                                                                  01

420-04 Kompenzacije                                                                      01

431 DOHODAK

            431-01 Općenito                                                                               01

470 DRŽAVNA KONTROLA

            470-03 Financijska revizija                                                           01

500 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OPĆENITO

            500-01 Općenito                                                                               01

500-06 Zdravstvene evidencije                                                      01

500-09 Općenito                                                                               01

 

502 PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJE

            502-01 Općenito                                                                               01

502-06 Naknada plaće za vrijeme rodiljno/roditeljskog dopusta     01

502-09 Novčana primanja  po osnovi prava iz zdrav. osiguranja     01

501-10 Ostalo                                                                                   01

550 SOCIJALNA ZAŠTITA OPĆENITO

550-01                                                                                               01

552 OBLICI OBITELJSKO PRAVNE ZAŠTITE

            552-04  Odnosi roditelja i djece                                                   01

601   PREDŠKOSLKI ODGOJ

            601-01  Ugovori s korisnicima usluga                                      01

601-02  Ustanove predškolskog odgoja

601-02 Općenito dopisi                                                                01

601-02 Opći akti                                                                           02

601-02 Odluke i sporazumi s Osnivačem                                03

601-02 Odgojiteljska vijeća                                                         04

601-02 Upravna vijeća                                                                  05

601-02 Rješenja o godišnjem zaduženju i strukturi satnice              06

601-02 Odgojitelji izvješća                                                          07

601-02 Odluke ravnatelja                                                            08

601-02 opomene roditeljima                                                      09

601-02 Godišnje izvješće, Plan i program, Kurikulum         10

601-02 Postupci jednostavne nabave (dokumentacija, odluke)       11

601-02 Ugovori s dobavljačima                                                  12

601-02 Verifikacije programa                                                                   13

601-02 Ostalo                                                                                               14

601-03  Odgojno zaštitni zavodi                                                   01

601-04  Ostalo                                                                                  01

612 KULTURNE MANIFESTACIJE

            6012-01 Općenito                                                                             01

650 INFORMATIKA OPĆENITO

            650-01 Općenito                                                                               01

650-02 Informatička oprema                                                         01

650-05 Ostalo                                                                                   01

740 PRAVOSUĐE – OPĆENITO

            740-01 Općenito                                                                               01

740-11 Ovršni postupak                                                                   01

740-12 Uknjižba nekretnina                                                           01

740-13 Upis u sudski registar                                                        01

740-15 Ostalo                                                                                   01

801 MOBILIZACIJSKI POSLOVI

            801-01 Općenito                                                                               01

801-03 Pripravnost                                                                           01

801-04 Ostalo                                                                                   01

953 DRUŠTVENA STATISTIKA

            953-01 Općenito                                                                               01

953-03 Statistika rada                                                                     01

953-06 Statistika odgoja, obrazovanja, kulture i znanstvenog rada 01

953-08 Ostalo                                                                                   01

957 EKONOMSKA STATISTIKA

            957-01 Općenito                                                                               01

957-03 Statistika financija i investicija                                       01

Članak 3.

Brojčane oznake unutarnjih ustrojstvenih jedinica (stvaraoca akata) su:

2162/01-         01 Ravnateljica

02 Tajništvo i računovodstvo

03 Upravno vijeće

04 Odgojiteljsko vijeće

05 Stručni suradnik

 

        Članak 4.

            Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata stupa na snagu danom donošenja.

Ovaj Plan će se oglasiti na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

 

                            Ravnateljica

                                                                                          Višnja Klobučar

 

Skip to content