Odluka o poništenju natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC
KLASA: 601-02/20-05/03
URBROJ: 2162/01-03-20-4
U Pakracu, 06. travnja 2020. godine

Na temelju članka 26. i članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, Upravno vijeće na svojoj 29. sjednici održanoj 06. travnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o poništenju natječaja

Članak 1.

Poništava se natječaj za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice, zamjena za bolovanje, rodiljni/roditeljski dopust i rodiljni/roditeljski dopust koji je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac te web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 17. ožujka 2020. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Članak 3.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Marijo Seleši