Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/19-05/11

URBROJ: 2162/01-03-19-6

U Pakracu, 30. prosinca 2019. godine

 

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, Upravno vijeće na svojoj 26. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA

PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 601-02/18-02/08, URBROJ: 2162/01-03-18-1  članak  8. mijenja se i glasi:

„Nabava roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice, sklapanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom prema vlastitom izboru, a ovisno o predmetu nabave, primljeni i prihvaćeni predračuni, računi ili ponude mogu zamijeniti narudžbenicu, odnosno ugovor po proceduri utvrđenoj propisima i internim aktima Naručitelja.

Nabavu roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 70.000,00 kuna naručitelj provodi obvezno izdavanjem narudžbenice ili sklapanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom prema vlastitom izboru.“

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

„Narudžbenicu obvezno potpisuje ravnatelj Vrtića ili osoba koju on za to ovlasti.

Narudžbenica mora sadržavati najmanje podatke o naručitelju, isporučitelju odnosno izvođaču, naziv robe/usluga/radova uz specifikaciju jedinica mjere te ukoliko je moguće količine, jedinične cijene i ukupne cijene, redni broj narudžbenice, podatke o roku i mjestu isporuke/izvođenja ukoliko je moguće primijeniti.

Uz potpis ravnatelja narudžbenica obvezno sadrži i potpis osobe koja pokreće postupak nabave.

Članak 3.

U članku 21. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„ Za predmete jednostavne nabave čija procijenjena vrijednosti ne prelazi 20.000,00 kuna postupak jednostavne nabave ne unosi se u Plan nabave, već se provodi u skladu s potrebama vrtića.“

Članak 4.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Predsjednik Upravnog vijeća

Marijo Seleši

Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljena je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac dana 30. prosinca i stupa na snagu 07. siječnja 2020. godine.

   Ravnateljica

            Višnja Klobučar

Skip to content