Natječaj odgojitelj/ica na određeno vrijeme,trajanje natječaja: 2.10.2018.-10.10.2018.

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 112-01/18-01/07

URBROJ: 2162/01-03-18-1

U Pakracu, 27. rujna 2018. godine

 

Na temelju  članka  26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, KLASA:601-02/18-05/10, URBROJ:2162/01-01-18-7 od 27. rujna 2018. godine Dječji vrtić Maslačak Pakrac raspisuje

NATJEČAJ

za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj

na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica,

zamjena za rodiljni/roditeljski dopust

 

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati propisani su člankom 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), člankom 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme  stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni su priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi / traženoj razini obrazovanja
  • dokaz o radnom stažu- elektronički zapis o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu- preslika domovnice ili osobne iskaznice
  • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13)

Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužne su u prijavi pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta  dostaviti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji su dostupni na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN 157/13, 152/14 i 39/18) dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u omotnici s naznakom „ za natječaj“ na adresu: Dječji vrtić Maslačak Pakrac, Matice hrvatske 13/b, 34550 Pakrac.

Predsjednik Upravnog vijeća

Marijo Seleši

 

Natječaj je objavljen na web stranici www.dvmp.hr, oglasnoj ploči te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 2. listopada 2018. godine.

natječaj

     Ravnateljica

        Višnja Klobučar

 

 

 

 

 

Skip to content