Category "Upisi"

4svi2021

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/21-05/06

URBROJ: 2162/01-03-21-6

U Pakracu, 30. travnja 2021. godine

Na temelju članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2162-01-15-1  te Izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac KLASA: 601/02/18-05/05, URBROJ:2162/01-03-18-7 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, objavljuje

 

JAVNU OBJAVU UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU

2021./2022.

Rok za podnošenje zahtjeva za upis je 04. svibnja 2021. godine do 19. svibnja 2021. Zahtjev za upis djece podnose roditelji djece od navršenih godinu dana do polaska u

školu. Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prava prednosti temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), Odluke Gradskog vijeća Grada Pakraca, a u skladu sa Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac.

Zahtjev za upis može se preuzeti na web stranici Vrtića www.dvmp.hr ili u prostorijama tajništva vrtića na adresi Dječji vrtić Maslačak Pakrac, Matice hrvatske 13/b, Pakrac.

Uz ispunjeni zahtjev za upis obvezno se prilažu:

  1. preslika rodnog lista/ izvatka iz matice rođenih za dijete
  2. preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenja o prebivalištu

                                                 NAPOMENA

    Roditelji djece koja budu upisana u Dječji vrtić Maslačak Pakrac dužni su dostaviti

    presliku iskaznice imunizacije te potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu najkasnije

    prvog dana pohađanja programa, u suprotnom dijete neće moći biti primljeno u skupinu.

Rezultati upisa biti će objavljeni najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za predaju zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjevi za upis s potrebnom dokumentacijom predaju se elektroničkim putem na e-mail adresu vrtića info@dvmp.hr ili na adresu Dječji vrtić Maslačak Pakrac, Matice hrvatske 13/b, 34550 Pakrac.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 034/313-416 svakog radnog dana u vremenu od 8.00-12.00 sati.

                                                                                            

Predsjednik Upravnog vijeća

                      Marijo Seleši

Zahtjev za upis 2021- 2022

1lis2020

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 034-02/20-01/106

URBROJ: 2162/01-01-20-1

U Pakracu, 01. listopada 2020. godine

 

Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), članka 16. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe ( NN 63/08 i 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole ( NN 107/14) Dječji vrtić Maslačak Pakrac objavljuje

javni poziv za upis u program predškole

za djecu rođenu u razdoblju od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine

koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja u dječjem vrtiću

 

 Dječji vrtić Maslačak Pakrac započinje s upisima u program predškole koji je obvezan za svu djecu rođenu u razdoblju od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Zahtjevi za upis djece u program predškole podnosit će se u razdoblju od 1. listopada do 15. listopada 2020. godine.

Zahtjevu za upis potrebno je priložiti:

  1. Presliku rodnog lista/ izvatka iz matice rođenih za dijete
  2. Preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenja o prebivalištu
  3. Presliku iskaznice imunizacije
  4. Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu (roditelji su obvezni predati odgojiteljici najkasnije prvog dana pohađanja programa)

 

Zahtjev za upis može se preuzeti na internetskim stranicama www.dvmp.hr ili iznimno u tajništvu vrtića na adresi Matice hrvatske 13/b, Pakrac.

Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Dječji vrtić Maslačak Pakrac, Matice hrvatske 13/b, 34550 Pakrac poštom ili putem poštanskog sandučića koji se nalazi na navedenoj adresi.

Realizacija programa predškole planira se za razdoblje od veljače do svibnja 2021. godine. Program predškole za djecu koja nisu polaznici redovnog programa predškolskog odgoja održavat će se u objektima Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u Pakracu te u područnim objektima Badljevina i Donja Obrijež.

Prije početka provedbe programa roditelji će dobiti detaljne upute o načinu i organizaciji programa.

Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću je besplatan.

Zahtjev za upis program predškole

14lip2019

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/19-01/59

URBROJ: 2162/01-01-19-1

U Pakracu, 14. lipnja 2019. godine

OBAVIJEST O REZULTATIMA UPISA ZA  PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

U razdoblju od 6. svibnja do 31. svibnja 2019. godine Dječji vrtić Maslačak Pakrac zaprimio je šezdeset i pet zahtjeva za upis.

U vrtić će biti upisana sva djeca. Zbog popunjenosti kapaciteta matičnog vrtića određeni broj zahtjeva za upis u matični vrtić bit će realiziran upisom u podružnicu Kalvarija o čemu će roditelji biti obaviješteni.

Djeca upisana u Dječji vrtić Maslačak Pakrac započinju s pohađanjem vrtića dana 02. rujna 2019. godine, odnosno nakon ispunjavanja uvjeta za upis u vrtić u slučajevima kada dijete ne ispunjava uvjet upisa zbog nenavršenih godinu, odnosno tri godine života.

Temeljem članka 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac roditelji će po dolasku djeteta u vrtić potpisati ugovor o uslugama predškolskog odgoja kojim se uređuju međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Roditelji su dužni potpisati ugovor o uslugama predškolskog odgoja u razdoblju od 02. rujna do zaključno 17. rujna 2019. godine, u protivnom se smatra da su odustali od upisa. 

Na temelju rezultata upisa Povjerenstvo za provedbu postupka upisa za pedagošku godinu 2019./2020. utvrdilo je postojanje slobodnih mjesta za upis i to u podružnicama:

  • podružnica Donja Obrijež: cjelodnevni program za djecu od navršenih 3 godine do polaska u školu- 11 slobodnih mjesta
  • podružnica Badljevina: cjelodnevni program za djecu od navršenih 3 godine do polaska u školu- 8 slobodnih mjesta.

O rasporedu djece u odgojne skupine roditelji će biti pravovremeno obaviješteni.

Roditelji/skrbnici dužni su dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu najkasnije na dan polaska djeteta u vrtić, u protivnom dijete ne može započeti s pohađanjem programa vrtića.

      Ravnateljica

Višnja Klobučar

Skip to content