Category "Upisi"

1lis2020

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 034-02/20-01/106

URBROJ: 2162/01-01-20-1

U Pakracu, 01. listopada 2020. godine

 

Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), članka 16. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe ( NN 63/08 i 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole ( NN 107/14) Dječji vrtić Maslačak Pakrac objavljuje

javni poziv za upis u program predškole

za djecu rođenu u razdoblju od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine

koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja u dječjem vrtiću

 

 Dječji vrtić Maslačak Pakrac započinje s upisima u program predškole koji je obvezan za svu djecu rođenu u razdoblju od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Zahtjevi za upis djece u program predškole podnosit će se u razdoblju od 1. listopada do 15. listopada 2020. godine.

Zahtjevu za upis potrebno je priložiti:

  1. Presliku rodnog lista/ izvatka iz matice rođenih za dijete
  2. Preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenja o prebivalištu
  3. Presliku iskaznice imunizacije
  4. Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu (roditelji su obvezni predati odgojiteljici najkasnije prvog dana pohađanja programa)

 

Zahtjev za upis može se preuzeti na internetskim stranicama www.dvmp.hr ili iznimno u tajništvu vrtića na adresi Matice hrvatske 13/b, Pakrac.

Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Dječji vrtić Maslačak Pakrac, Matice hrvatske 13/b, 34550 Pakrac poštom ili putem poštanskog sandučića koji se nalazi na navedenoj adresi.

Realizacija programa predškole planira se za razdoblje od veljače do svibnja 2021. godine. Program predškole za djecu koja nisu polaznici redovnog programa predškolskog odgoja održavat će se u objektima Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u Pakracu te u područnim objektima Badljevina i Donja Obrijež.

Prije početka provedbe programa roditelji će dobiti detaljne upute o načinu i organizaciji programa.

Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću je besplatan.

Zahtjev za upis program predškole

14lip2019

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/19-01/59

URBROJ: 2162/01-01-19-1

U Pakracu, 14. lipnja 2019. godine

OBAVIJEST O REZULTATIMA UPISA ZA  PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

U razdoblju od 6. svibnja do 31. svibnja 2019. godine Dječji vrtić Maslačak Pakrac zaprimio je šezdeset i pet zahtjeva za upis.

U vrtić će biti upisana sva djeca. Zbog popunjenosti kapaciteta matičnog vrtića određeni broj zahtjeva za upis u matični vrtić bit će realiziran upisom u podružnicu Kalvarija o čemu će roditelji biti obaviješteni.

Djeca upisana u Dječji vrtić Maslačak Pakrac započinju s pohađanjem vrtića dana 02. rujna 2019. godine, odnosno nakon ispunjavanja uvjeta za upis u vrtić u slučajevima kada dijete ne ispunjava uvjet upisa zbog nenavršenih godinu, odnosno tri godine života.

Temeljem članka 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac roditelji će po dolasku djeteta u vrtić potpisati ugovor o uslugama predškolskog odgoja kojim se uređuju međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Roditelji su dužni potpisati ugovor o uslugama predškolskog odgoja u razdoblju od 02. rujna do zaključno 17. rujna 2019. godine, u protivnom se smatra da su odustali od upisa. 

Na temelju rezultata upisa Povjerenstvo za provedbu postupka upisa za pedagošku godinu 2019./2020. utvrdilo je postojanje slobodnih mjesta za upis i to u podružnicama:

  • podružnica Donja Obrijež: cjelodnevni program za djecu od navršenih 3 godine do polaska u školu- 11 slobodnih mjesta
  • podružnica Badljevina: cjelodnevni program za djecu od navršenih 3 godine do polaska u školu- 8 slobodnih mjesta.

O rasporedu djece u odgojne skupine roditelji će biti pravovremeno obaviješteni.

Roditelji/skrbnici dužni su dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu najkasnije na dan polaska djeteta u vrtić, u protivnom dijete ne može započeti s pohađanjem programa vrtića.

      Ravnateljica

Višnja Klobučar

6svi2019

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/19-05/05

URBROJ: 2162/01-03-19-5

U Pakracu, 02. svibnja 2019. godine

Na temelju članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2162-01-15-1  te Izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac KLASA: 601/02/18-05/05, URBROJ:2162/01-03-18-7 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, objavljuje    

JAVNU OBJAVU UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU

2019./2020.

Rok za podnošenje zahtjeva za upis je 06. svibnja 2019. godine do 31. svibnja 2019. godine u prostorijama matičnog vrtića, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.
Zahtjev za upis djece  podnose roditelji djece od navršenih godinu dana do polaska u školu.

Djeca  se upisuju  u vrtić  i  jaslice  uz  primjenu prava prednosti temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN( 10/97,107/07 i 94/13), Odluci Gradskog vijeća Grada Pakraca a u skladu sa Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac.

Zahtjev za upis može se preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića Maslačak, na web stranici Vrtića www.dvmp.hr .

            Uz  zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena. Zahtjev mora sadržavati potpise oba roditelja osim u posebnim slučajevima.

Potvrdu  o  obavljenom  liječničkom  pregledu,  roditelj  je  obvezan  predati  odgojiteljici  u skupinu prvoga dana korištenja programa. Rezultati upisa biti će objavljeni najkasnije u roku  od 30 dana od završetka upisa.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev sa potpunom dokumentacijom dostavlja se neposredno ili poštom na adresu:
Dječji vrtić Maslačak, Matice hrvatske 13/b, 34550 Pakrac.
Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 034/313-416 svakog radnog dana u vremenu od 8.00-15.00 sati.

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća

 Silvija Ljevaković