34. sjednica Upravnog vijeća, poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/20-05/08

URBROJ: 2162/01-03-20-1

U Pakracu, 24. rujna 2020. godine

P   O   Z   I   V

Na temelju članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, KLASA: 601-02/18-02/06, URBROJ: 2162/01-03-18-1 i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-03-14-2 sazivam 34. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u utorak 29. rujna 2020. godine u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 15:05 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2020./2021.
  3. Usvajanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2020./2021.
  4. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ice
  5. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto kuhar na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica
  6. Utvrđivanje prijedloga za pružanje usluge pohađanja redovnog vrtića bez naknade jednom djetetu temeljem Sporazuma o suradnji za pružanje socijalnih usluga djeci predškolske dobi
  7. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu
  8. Različito

Predsjednik Upravnog vijeća

     Marijo Seleši

Skip to content